notable-users-th

Jump to: navigation, search

Contents

รายชื่อผู้ใช้ที่มีชื่อเสียง

บริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทได้เริ่มใช้ไมโครฟอร์แมตกันแล้ว ยกตัวอย่างเช่น:

AOL (อเมริกา ออนไลน์)

BBC (สถานีข่าวอังกฤษ)

Flickr

Flickr สนับสนุนการใช้ hCard และ XFN ในหน้า profile ต่างๆ

Google (กูเกิล)

ใช้ hCard สำหรับผลการค้นหาท้องถิ่น

W3C

สมาชิก W3C บางคนใช้ hCard ในหน้าส่วนตัว

Wikipedia (วิกิพีเดีย)

วิกิพีเดียใช้้ hCard (ร่วมกับ geo) สำหรับชีวประวัติ สถานที่ องค์กร วงดนตรี ฯลฯ และใช้ hCalendar สำหรับอัลบั้ม, วันเปิดตัวหนังและหนังสือ, วันปล่อยกระสวยอวกาศ, และเหตุการณ์อื่นๆ นอกจากนั้นวิกิพีเดียยังเริ่มทดลองใช้ไมโครฟอร์แมต species อีกด้วย (ลองดู การใช้ไมโครฟอร์แมตในวิกิพีเดีย และ เอกสารต้นแบบวิกิพีเดียที่ใช้สร้างไมโครฟอร์แมต)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ลองดู การใช้ไมโครฟอร์แมตในวิกิ.

Yahoo

เพิ่มเติม

notable-users-th was last modified: Friday, April 25th, 2008

Views